بعد از انتشار مطلبی با عنوان «مفقود شدن جمجمه های غار سم» روزنامه «اصفهان امروز» در نسخه مکتوب چاپی خود در روز ۱۷ مهرماه ۹۱ خبر داد که این جمجمه ها برای بررسی و فعالیت های پژوهشی از غار خارج شده است.

 

منبع: روزنامه اصفهان امروز