شهرام عباس نژاد یکی از اعضای تیم دیواره نوردی کشورمان که به دلایل نامعلوم نتوانست تیم را در ترانگو همراهی نماید در مدت زمان حضور تیم در منطقه زحمات فراوانی را در بازتاب خبری و اطلاع رسانی این برنامه متحمل شد. شهرام عباس نژاد در این مدت خبرهای زیادی را از خبر  رفتن تیم از ایران، تلاش تیم در منطقه و همچنین صعود تیم در اختیار بخش خبری کوه نیوز و همچنین دیگر رسانه های مرتبط با کوهستان قرار داد.

 

کوه نیوز به نوبه خود از تلاش های ارزنده او در حوزه رسانه تقدیر و تشکر کرده و برای او آرزوی موفقیت و سلامتی می کند.