شهرستان گرگان که دارای ورزشکاران به نامی در رشته سنگنوردی است، به دلیل عدم حمایت مسئولین ذیربط، متاسفانه سنگنوردان این شهر در سالنی فرسوده (دیواره ی غیر ایمن و بعضا گیره های نامناسب و شکسته) مشغول به تمرین هستند. تصاویر ارسالی زیر به کوه نیوز مربوط است به فرو ریختن قسمتی از دیواره سالن سنگنوردی گرگان که روز گذشته در حین صعود یکی از سنگنوردان فرو ریخت.