اکنون که با  حضوری گسترده غارنوردان در روز غار پاک بیش از پنجاه غار در سراسر کشور از آلودگی و زباله پاکسازی گردید. انجمن غار و غارشناسی ایرانیان تصمیم دارد با هدف حساس نمودن افکار عمومی نسبت به مساله حفاظت از محیط زیست غار و منابع آبی با استفاده از ابزار هنر برای القای پیام این حرکت ملی ، اقدام به برگزاری مسابقه  و نمایشگاه عکس غار با رویکرد و نگاه زیست محیطی بنماید .
بدینوسیله از تمامی عکاسان و غارنوردان کشور تقاضا میشود که آثار خویش را در این رابطه ، حداکثر تا سی ام آبانماه ۱۳۹۲ برابر شرایط زیر به دبیرخانه عکس انجمن به آدرس irancavesphotography.com ارسال نموده و در این کار بزرگ فرهنگی نیز شرکت نمایند.
۱ – شرکت در مسابقه براي عکاسان و غارنوردان سراسر کشور آزاد است.
۲ – هر عکاس مي توانند  حداکثر ۵ قطعه عکس در سایت  آپلود نماید.
۳ – کليه عکسهاي ديجيتال با مشخصات نام و محل عکسبرداري و کروکی دقیق مسیر و راههای دسترسی را حتما بر روي رزومه عکس بافایل word به دبیرخانه ارسال گردد. و چنانچه عکس اصلی ارسال نگردد آثار عکاس داوری نخواهد شد.
۴ – برچسب مربوط به هريک از عکسها در فرم تقاضای شرکت در مسابقه تکمیل گردد.
۵-عکس ها باید تنها با فرمت JPEG حداقل  ۳۰۰dpi ارسال شود
۶ – تقاضاي شرکت در مسابقه منوط به عضویت در سایت و پذیرفتن شرایط مسابقه است.
۷ – برگزار کننده استفاده از عکسهای پذیرفته شده رابا حفظ کلیه حقوق مادی و معنوی عکس برای عکاسان حرفه ای محفوظ میدارد.
۸ – شرکت درمسابقه به معنای پذیرفتن تمام شرایط آن می باشد.
۹- تصمیم گیری در موردمسائل پیش بینی نشده به عهده برگزار کننده می باشد.
۱۰- عکسها با توجه به مفهوم محیط زیستی و لزوم پاکسازی این مواهب الهی مورد داوری قرار خواهند گرفت و به ده عکس برگزیده لوح تقدیر و دیپلم افتخار داده خواهد شد و به سه عکس برتر جوائزی نیز تعلق خواهد گرفت.
۱۱- انجمن در نظر دارد ،  آذرماه ۱۳۹۲ ضمن برپایی نمایشگاهی از منتخب آثار رسیده و تقدیر و تشویق برترین های جشنواره را  توسط مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست و کارگروه غارشناسی کشور انجام دهد .
حامیان این برنامه
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
شرکت پلی اکریل ایران
دبیر جشنواره
انجمن غار و غارشناسی ایرانیان
احسان ناجی