با توجه به برگزاری دوره بازآموزی مربیان درجه ۳ سنگنوردی از تاریخ ۲۸/مرداد/۱۳۹۴ تا ۳۰/مرداد/۱۳۹۴ در منطقه پل‌خواب، نتیجه دوره مذکور به شرح زیر اعلام می‌شود …

¯ توجه:  شایان ذکر است اعتبار این بازآموزی تا تاریخ ۳۱/مرداد/۱۳۹۷ می‌باشد.

ـ آقایان:

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت

کد بازآموزی

۱

میر علی هاشمی

مدرس

۱۰۱-۲۳۳-۹۴

۲

مجتبی سلطانی

مدرس

۱۰۲-۲۳۳-۹۴

۳

حسن جعفریان دهکردی

مدرس

۱۰۳-۲۳۳-۹۴

۴

صفدر ظهوری

مدرس

۱۰۴-۲۳۳-۹۴

۵

مهدی عابدی

مدرس

۱۰۵-۲۳۳-۹۴

۶

محسن ضیاء

مدرس

۱۰۶-۲۳۳-۹۴

۷

مجید هوشمند

مدرس

۱۰۷-۲۳۳-۹۴

۸

مهدی باقرنژاد

مدرس

۱۰۸-۲۳۳-۹۴

۹

مهدی پاک نظر

مدرس

۱۰۹-۲۳۳-۹۴

۱۰

حسن گرامی

مدرس

۱۱۰-۲۳۳-۹۴

۱۱

محمدرضا مرادی

مدرس

۱۱۱-۲۳۳-۹۴

۱۲

غلامرضا کاهانیان

مدرس

۱۱۲-۲۳۳-۹۴

۱۳

محمد کریمی

مدرس

۱۱۳-۲۳۳-۹۴

۱۴

امید آمحمدی

مدرس

۱۱۴-۲۳۳-۹۴

۱۵

مهدی فراهانی

مدرس

۱۱۵-۲۳۳-۹۴

۱۶

فرشاد اسماعیل زاده

مدرس

۱۱۶-۲۳۳-۹۴

۱۷

علی رضا انهاری

مدرس

۱۱۷-۲۳۳-۹۴

۱۸

آذران حمیدی

مدرس

۱۱۸-۲۳۳-۹۴

۱۹

بهنام حسینی

مدرس

۱۱۹-۲۳۳-۹۴

۲۰

مرتضی زارع

مدرس

۱۲۰-۲۳۳-۹۴

۲۱

میلاد نوروزی

مدرس

۱۲۱-۲۳۳-۹۴

۲۲

علیرضا جعفری بارانی

مربی

۱۲۲-۲۳۳-۹۴

۲۳

محمد صادق حمیدی

مربی

۱۲۳-۲۳۳-۹۴

۲۴

آبتین قنبری

مربی

۱۲۴-۲۳۳-۹۴

۲۵

محسن خبازی شهرکردی

مربی

۱۲۵-۲۳۳-۹۴

۲۶

غلامحسین ریحانیان

مربی

۱۲۶-۲۳۳-۹۴

۲۷

سید حمید صدیقیان

مربی

۱۲۷-۲۳۳-۹۴

۲۸

میثم شاه بیگلی رودپشتی

مربی

۱۲۸-۲۳۳-۹۴

۲۹

فرهاد بهمنی دهکردی

مربی

۱۲۹-۲۳۳-۹۴

۳۰

علی علیمحمدی

مربی

۱۳۰-۲۳۳-۹۴

۳۱

سید حیب ا.. کاظمی

مربی

۱۳۱-۲۳۳-۹۴

۳

۲

پیمان شاکرینی

مربی

۱۳۲-۲۳۳-۹۴

۳۳

سید علی حسینی

مربی

۱۳۳-۲۳۳-۹۴

۳۴

محسن سعیدی

مربی

۱۳۴-۲۳۳-۹۴

۳۵

حمیدرضا گل کار

مربی

۱۳۵-۲۳۳-۹۴

۳۶

حسن فرهنگ

تجدید دوره

تجدید دوره

ـ بانوان:

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت

کد بازآموزی

۱

نسرین عبذالهی شمامی

مدرس

۱۰۱-۱۲۳۳-۹۴

۲

پروین رضایی

مدرس

۱۰۲-۱۲۳۳-۹۴

۳

نفیسه سلمانی قهیاری

مدرس

۱۰۳-۱۲۳۳-۹۴

۴

ملیحه سادات حسینی

مدرس

۱۰۴-۱۲۳۳-۹۴

۵

هاله قاسمی فر

مربی

۱۰۵-۱۲۳۳-۹۴

۶

فهیمه درسازان ملایری

مربی

۱۰۶-۱۲۳۳-۹۴

۷

فاطمه بانشی

مربی

۱۰۷-۱۲۳۳-۹۴

۸

فرح منصوری

مربی

۱۰۸-۱۲۳۳-۹۴