(آقایان) غلامعلی برات زاده، مرتضی محمدی (تهران)، امیر نوری (مرکزی)، ایمان احسانی فر، عماد ثمره مرادی، حمیدرضا توزنده جانی (خراسان رضوی)، علی نجفی، داوود رکابی، محمد صادق یوسفی، محمد رضا بیگدلی، مرتضی فیضی (زنجان)، احمد رضا سلگی (همدان)، امیرحمزه پورشفیع (کرمانشاه)، محمد علی آقا داودی (اصفهان)، عارف شریفی (خوزستان)، رضا کلاسنگیان (گلستان)، محمد جعفری محمود آبادی (کرمان)، رضا علیپور شنازندی فر (قزوین)

7bc7fca65febd296c7cf7cdf3eae486c

(بانوان) الناز رکابی، فرناز اسماعیل زاده، سیما سلطانی (زنجان)، نگار ورشوچی، فاطمه سلیمانی (همدان)، فاطمه جعفری محمود آبادی، سجاده سلطانی نژاد، اعظم کرمی (کرمان)، سولماز عشقی (تهران)